Materials

Els infants aprenen a dominar els seu entorn a partir de l’exploració d’objectes, primerament manipulant-los, després utilitzant-los d’acord amb la seva funció preestablerta i, finalment fent-ne un ús lliure i creatiu.

Una amplia perspectiva dels materials i la seva presentació ajuden i comprometen la qualitat i la globalitat de l’educació infantil.